Selecteer een pagina

Privacybeleid

Via mijn website worden alleen maar analytische gegevens verzamelt via Google Analytics. Goosenzo is verantwoordelijk voor de verwerking van alle gegevens op deze site. Heb je een vraag hierover neem contact op annemarie.kuilman@goosenzo.com

Google Analytics: Geen functionele cookies, alleen analytische cookies
Een functionele cookie wordt gebruikt bij een winkelwagentje op de website. Goosenzo.com heeft geen winkelfunctie op de website en maakt geen gebruik van functionele cookies. Gebruikers kunnen de cookies na gebruik van de site verwijderen uit hun browser of instellen dat na iedere sessie cookies worden verwijderd.

Goosenzo.com gebruikt alleen analytische cookies van Google Analytics. Google Analytics op de website goosenzo.com wordt gebruikt om inzicht te verkrijgen in het gedrag van bezoekers op de site. Hoeveel bezoekers er per dag zijn en wie de website bezoeken. Het IP-adres is op de website geanonimiseerd (de laatste 3 cijfers van het IP-adres zijn geanomiseerd) en daardoor is de invloed op de privacy van bezoekers gering. De gegevens die verzameld worden via Google Analytics worden alleen voor intern inzicht gebruikt en niet gedeeld met anderen.

Hoe lang bewaart Goosenzo.com de gegevens?
De verwerkte gegevens van klanten worden bewaard totdat de toestemming daarvoor wordt ingetrokken. Alle klanten / ondernemers waarvan via de website gegevens verzameld zijn, kunnen een verzoek indienen tot inzage in de verzamelde persoongegevens, kunnen zelf aanpassingen aanbrengen of kunnen de gegevens verwijderen of ons schriftelijk verzoeken de persoonsgegevens over te dragen.

Goosenzo.com heeft geprobeerd de privacyverklaring zo duidelijk mogelijk te omschrijven. Mochten er onduidelijkheden of vragen of opmerkingen zijn, neem dan contact op met annemarie.kuilman@goosenzo.com.

Algemene voorwaarden

Definities

Goosenzo, gevestigd te Castricum, onder KvK nr 56569289
Klant: degene met wie Goosenzo een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: Goosenzo en klant samen.
Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Goosenzo.
  2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
  3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Offertes

1. Offertes van Goosenzo zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een offerte is maximaal 3 maanden geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Goosenzo zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hierin enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Goosenzo slechts, nadat de klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

Prijzen

1. Alle prijzen die Goosenzo hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Goosenzo hanteert voor haar producten of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Goosenzo te allen tijde wijzigen.
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Goosenzo vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Goosenzo, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Indien partijen voor een dienstverlening door Goosenzo een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
6. Goosenzo is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Goosenzo de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
9. Goosenzo heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Goosenzo prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
11. De klant heeft het recht om de overeenkomst met Goosenzo op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

1. De klant moet de facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Goosenzo betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldoen, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Goosenzo de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
3. Goosenzo behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Goosenzo gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Goosenzo.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijd betaalt, mag Goosenzo zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Goosenzo op de klant onmiddellijk opeisbaar
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Goosenzo, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Goosenzo te betalen.

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Goosenzo te verrekenen met een vordering op Goosenzo.

Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffing- en waterschade evenals diefstal:
– geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
– zaken van Goosenzo die bij de klant aanwezig zijn
– zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverband karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Goosenzo enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen

Uitvoering van de overeenkomst
1. Goosenzo voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit
2. Goosenzo heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Goosenzo tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Goosenzo tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking tot klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correctie uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Goosenzo.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Goosenzo de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Goosenzo redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst
1. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maand(en), c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Goosenzo schriftelijk in gebreke stellen.

Vrijwaring
De klant vrijwaart Goosenzo tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Goosenzo geleverde producten en/of diensten.

Klachten
1. De klant dient een door Goosenzo geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Goosenzo daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkoming, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Goosenzo uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Goosenzo in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klant betrekking heeft op de overeenkomst tussen partijen.
Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Goosenzo gehouden kan worden aan andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Goosenzo.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Goosenzo ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Goosenzo een overeenkomst aangaat et meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Goosenzo verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid
1. Goosenzo is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Goosenzo aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband hout met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Goosenzo is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Goosenzo aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Goosenzo vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinden
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Goosenzo toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichting door Goosenzo niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Goosenzo in verzuim is.
3. Goosenzo heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Goosenzo kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Goosenzo in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Goosenzo kan worden toegerekend in een van de wil van Goosenzo onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Goosenzo kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc.); wanprestaties en overmacht toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachtse stroom-, elektriciteit-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Goosenzo 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Goosenzo er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Goosenzo is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden
1. Goosenzo is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Goosenzo zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Goosenzo.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Goosenzo bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Goosenzo is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 30 juni 2021

Adres

Oude Parklaan 29
1901 ZZ Castricum

tel. en mail

06 16096906
annemarie.kuilman@goosenzo.com